Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Overeenkomsten

De totstandkoming van een overeenkomst is in beginsel vormvrij. Een overeenkomst kan schriftelijk overeengekomen worden, maar ook mondeling, per e-mail of via WhatsApp tot stand komen. Het maakt dus in principe niet uit op welke wijze een overeenkomst wordt gesloten. Toch is het verstandig om een overeenkomst (zo veel mogelijk) schriftelijk overeen te komen. Ik zal hieronder toelichten waarom dit raadzaam is. 

Partijen gaan er logischerwijs, bij het aangaan van de overeenkomst, van uit dat er geen probleem zullen ontstaan, zeker weten doen we dat helaas nooit. Mede om die reden is het wijs om de door partijen gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Als er onenigheid ontstaat, komt het namelijk in eerste instantie aan op de inhoud van de overeenkomst. Een rechter zal dus allereerst nagaan wat (de inhoud van) de overeenkomst precies omvat. Het gaat er dus om wat er blijkt uit de overeenkomst, wat is er precies afgesproken en/of er uit de overeenkomst kan worden opgemaakt dat (één van de) partijen de overeenkomst niet is nagekomen.

Als partijen de overeenkomst schriftelijk (en voldoende duidelijk) zijn overeengekomen kunnen de rechten en plichten van partijen (in beginsel) worden afgeleid uit de overeenkomst zelf. Als uit de overeenkomst onvoldoende duidelijk wordt wat partijen nu precies zijn overeengekomen dan komt het aan op de bedoeling van partijen. Het gaat daarbij om de betekenis die de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs over en weer aan de overeenkomst (of een deel daarvan) mochten toekennen. De invulling hiervan is niet eenduidig en is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. 

Om te voorkomen dat er door een rechter invulling gegeven dient te worden aan de overeenkomst (en de inhoud daarvan) is het aan te raden om afspraken schriftelijk vast te leggen zodat u in geval van een geschil kunt terugvallen op de (letterlijke) inhoud van de overeenkomst. Ook verkleint u hiermee de kans dat er discussie ontstaat over hetgeen partijen zijn overeengekomen. Daarnaast beperkt u het risico dat een rechter (onverhoopt) afwijkt van het door u ingenomen standpunt in het kader van de inhoud van de overeenkomst. 

Kortom, als u voornemens bent een overeenkomst aan te gaan adviseer ik u om de overeenkomst zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Op voorhand lijkt het wellicht niet altijd noodzakelijk om de overeenkomst schriftelijk overeen te komen. Dit geldt te meer als de andere partij een bekende van u is. Toch is het (ook) dan juist verstandig om de overeengekomen afspraken duidelijk vast te leggen. Mocht er dan enige discussie tussen partijen ontstaan, kunt u (beiden) terugvallen op de overeenkomst. Hierdoor wordt voor partijen (in de meeste gevallen) snel duidelijkheid verschaft en hopelijk ook het geschil (op korte termijn) opgelost. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: 

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN
mr. Danique van Ooijen
d.vanooijen@boskampwillems.nl
Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040-2501463
F: 040-2501450

 

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie