Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Faillissement

Wat houdt een faillissement in?

De rechtbank kan een onderneming of een privépersoon failliet verklaren op eigen aangifte van die onderneming of persoon of op verzoek van een schuldeiser. Het faillissement wordt uitgesproken als de betrokkene niet meer in staat is om zijn schulden te betalen. De rechtbank stelt bij het uitspreken van het faillissement een curator aan. Deze curator gaat het vermogen van de gefailleerde, waarop op dat moment een algemeen faillissementsbeslag rust, te gelde maken en uiteindelijk verdelen onder de schuldeisers. De curator moet daarbij de wettelijke regels in acht nemen.

 

Indiening vordering

Als de curator beschikt over een administratie van de gefailleerde, dan ontvangt u bericht van de curator waarin staat hoe u uw vordering kunt indienen. Als de curator niet over een duidelijke administratie beschikt of u komt in die administratie niet voor, bijvoorbeeld omdat het een recente, nog niet ingeboekte factuur betreft, dan dient u zelf uw vordering bij de curator in te dienen.

 • Het indienen van een vordering kan per brief of e-mail aan de curator, waarin u aangeeft welke vordering u op de gefailleerde hebt. De vordering moet onderbouwd zijn met bewijsstukken zoals kopieën van de openstaande facturen, de onderliggende overeenkomst en dergelijke.
 • Wanneer u aanspraak maakt op voorrang of als u andere rechten hebt, zoals een pandrecht, een hypotheekrecht of een eigendomsvoorbehoud, dan dient u dat ook aan te geven en te onderbouwen.
 • Wanneer er sprake is van een langlopende overeenkomst waaruit over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien of als de gefailleerde op basis van een met u gesloten overeenkomst nog prestaties moet verrichten, dan doet u er goed aan om dat aan de curator te melden en de curator te vragen of hij de overeenkomst zal nakomen.

Van de indiening van uw vordering ontvangt u een ontvangstbevestiging van de curator. Het is zinvol om uw vordering zo spoedig mogelijk in te dienen, zeker als u aanspraak maakt op voorrang of bepaalde rechten. In faillissementen die ons kantoor in behandeling heeft omdat een van onze advocaten tot curator is aangesteld, kunt u uw vordering indienen door een e-mail met bewijsstukken te sturen naar de betreffende curator. De e-mailadressen vindt u op deze website.

 

Rangorde schulden

De curator plaatst alle ingediende vorderingen op de crediteurenlijst in het betreffende faillissement. Er is een verschil tussen vorderingen die vóór faillissement zijn ontstaan (prefaillissementsvorderingen) en vorderingen die na faillissement zijn ontstaan (boedelvorderingen). Boedelvorderingen hebben voorrang op prefaillissementsvorderingen en zullen daardoor eerder worden betaald. Maar niet iedere vordering die na faillissement is ontstaan, is een boedelvordering. Boedelvorderingen ontstaan met name omdat dat zo in de wet staat (bijvoorbeeld huur of loon over de opzegtermijn) of omdat de curator verplichtingen aangaat (bijvoorbeeld kosten van taxatie). Ook binnen de boedelvorderingen en de prefaillissementsschulden bestaat er een verschil tussen preferente schuldeisers (die op basis van de wet voorrang hebben) en concurrente schuldeisers. Globaal ziet de rangorde in een faillissement er als volgt uit:

 1. Boedelschulden
  a.  salaris curator; afwikkelingkosten faillissement
  b.  UWV inzake aan werknemers betaald loon over de opzegtermijn
  c.  verhuurder inzake huur over de opzegtermijn
 2. Preferente schulden
  bijvoorbeeld belastingdienst, UWV, werknemers;
 3. Concurrente schulden
  bijvoorbeeld leveranciers, verhuurder inzake achterstallige huur.

Verder heeft een hypotheek- of pandhouder, vaak de financierende bank, voorrang op zaken waarop het zekerheidsrecht is gevestigd. De bank kan dan als separatist optreden. Dat betekent dat de bank haar rechten kan uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Afwikkeling faillissement

Zodra alle vermogensbestanddelen van de gefailleerde zo veel mogelijk verkocht zijn en alle andere lopende kwesties zijn afgewikkeld, zal de curator het faillissement gaan afronden. De curator zal eerst vaststellen welk bedrag er op de boedelrekening beschikbaar is dat kan worden uitgekeerd. De afwikkeling van een faillissement neemt vaak geruime tijd in beslag.

Soms is er helemaal geen geld of niet voldoende geld om de boedelschulden volledig te betalen. In dat geval zal de curator de rechtbank vragen om het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten. Het faillissement wordt dan afgewikkeld zonder dat er een uitkering aan schuldeisers plaatsvindt.

Als er voldoende geld is om alle boedelschulden en (een gedeelte van) de preferente schulden te betalen, dan zal de curator aan de rechtbank vragen om het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen. In dat geval worden de concurrente schulden verder niet beoordeeld en ontvangen concurrente schuldeisers geen betaling. Preferente schuldeisers ontvangen wel (gedeeltelijk) betaling.

As duidelijk is dat er geen uitkeringen aan concurrente crediteuren plaatsvinden, zal de curator dat aan schuldeisers laten weten. Meestal kunnen er in een faillissement geen uitkeringen aan (concurrente) schuldeisers worden gedaan. Er zijn aanzienlijke kosten die eerst betaald moeten worden en banken, belastingdienst en UWV gaan vaak voor. Als er wel voldoende geld is om een uitkering te doen, ontvangt u daar bericht over. De door u ingediende vordering zal vastgesteld moeten worden tijdens een zogenaamde verificatievergadering. De curator, de gefailleerde, maar ook andere schuldeisers kunnen uw vordering betwisten. De curator gaat de juistheid van de ingediende vorderingen vaak pas controleren op het moment dat duidelijk is dat er uitkeringen gedaan kunnen worden. We raden daarom aan om alle bewijsstukken met betrekking tot uw vordering goed te bewaren.

 

Op de hoogte blijven

De curator brengt van tijd tot tijd een verslag uit aan de rechtbank. Dat verslag is openbaar. Door het verslag te lezen, blijft u op de hoogte van de stand van zaken en de afwikkeling van het faillissement. Het eerste faillissementsverslag wordt ongeveer een maand na het uitspreken van het faillissement ingediend. Vervolgens worden de verslagen meestal iedere drie maanden ingediend. De verslagen van rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V.’s en stichtingen) zijn te vinden op http://insolventies.rechtspraak.nl. Als een advocaat van Boskamp & Willems Advocaten curator is, dan zijn deze verslagen ook op onze website te vinden. Verslagen kunnen ook bij de griffie van de rechtbank opgevraagd worden. De curator verstrekt meestal geen andere informatie dan in de faillissementsverslagen is verwerkt, onder meer om kosten zo veel mogelijk te beperken. Wanneer u toch vragen hebt aan een curator van ons kantoor of wanneer u de curator wil informeren over bepaalde zaken, dan kunt u dat het beste per e-mail doen. De e-mailadressen zijn op deze site te vinden. Als u advies nodig hebt in verband met een faillissement waarin een curator van een ander kantoor is aangesteld, dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van de advocaten uit onze sectie Insolventierecht. Bel naar: 040 250 14 62.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie