Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boskamp & Willems Advocaten

1.    Boskamp & Willems Advocaten is een openbare maatschap van rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid (‘praktijkvennootschappen’). Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.

2.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Boskamp & Willems Advocaten, de bestuurders van de maten/praktijkvennootschappen en van al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

3.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Boskamp & Willems Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.    Het staat Boskamp & Willems Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders van praktijkvennootschappen, maten en/of personeelsleden van Boskamp & Willems Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden.

5.    Boskamp & Willems Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Boskamp & Willems Advocaten is in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht haar opdrachtgevers te identificeren en eventuele ongebruikelijke transacties te melden.

6.    De (voorschot-)declaraties van Boskamp & Willems Advocaten dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke (handels)rente verschuldigd is en de rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor ondernemingen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-. Voor particulieren worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.    De gezamenlijke aansprakelijkheid van Boskamp & Willems Advocaten, de maten, (de bestuurders van) de praktijkvennootschappen en de personeelsleden van Boskamp & Willems Advocaten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Boskamp & Willems Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Boskamp & Willems Advocaten komt.

8.    Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Boskamp & Willems Advocaten in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 100.000,-.

9.    Boskamp & Willems Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. Boskamp & Willems Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10.    De opdrachtgever vrijwaart Boskamp & Willems Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Boskamp & Willems Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Boskamp & Willems Advocaten.

11.    Op alle opdrachten is de klachtenregeling van Boskamp & Willems Advocaten van toepassing. De klachtenregeling van Boskamp & Willems Advocaten is bijgevoegd.

12.    De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank.

Copyright © 2021 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie