Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boskamp & Willems Advocaten B.V.

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Boskamp & Willems Advocaten B.V., hierna te noemen B&W, en mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van B&W, de advocaten van B&W en al diegenen die voor B&W werkzaam zijn. Deze bedingen gelden zo nodig als onherroepelijk derdenbeding.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door B&W. In afwijking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn de aandeelhouders en bestuurders van B&W, de advocaten van B&W en al diegenen die voor B&W werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Ook doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventuele vorderingen, bijvoorbeeld uit hoofde van onrechtmatige daad, jegens de aandeelhouders en bestuurders van B&W, de advocaten van B&W en al diegenen die voor B&W werkzaam zijn.

 3. Het staat B&W vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en bestuurders van B&W, de advocaten van B&W en al diegenen die voor B&W werkzaam zijn te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden.

 4. B&W zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 5. B&W is in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht haar opdrachtgevers te identificeren en eventuele ongebruikelijke transacties te melden zonder daarvan mededeling aan de opdrachtgever te doen.

 6. De (voorschot-)declaraties van B&W dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke (handels)rente verschuldigd is en de rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor ondernemingen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-. Voor particulieren worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

 7. De gezamenlijke aansprakelijkheid van B&W, de aandeelhouders en bestuurders van B&W, de advocaten van B&W en al diegenen die voor B&W werkzaam zijn is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van B&W wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van B&W komt.

 8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door B&W in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 100.000,-.

 9. B&W is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. B&W is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids­beperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 10. De opdrachtgever vrijwaart B&W tegen alle aanspraken van derden, de door B&W in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van B&W.

 11. B&W is gerechtigd om de opdracht direct en zonder enige schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever te beëindigen bij gewichtige redenen, bijvoorbeeld wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde expertise ontbreekt of komt te ontbreken of als er sprake is van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht. B&W zal bij beëindiging van de opdracht medewerking verlenen aan zorgvuldige overdracht van het dossier.

 12. De opdrachtgever stemt er mee in dat communicatie, ook met derden en wederpartijen, meestal per mail plaatsvindt. De opdrachtgever is ermee bekend dat communicatie per mail veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. B&W probeert deze risico’s zo veel mogelijk te voorkomen, maar staat niet in voor volledige veiligheid van communicatie per mail.

 13. Op alle opdrachten zijn de klachtenregeling en de privacyverklaring van B&W van toepassing. De klachtenregeling van B&W is bijgevoegd. De privacyverklaring van B&W is te vinden op https://www.boskampwillems.nl/disclaimer-en-privacyverklaring/.

 14. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie