Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Alimentatie

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Voor jong-meerderjarige kinderen van 18 tot 21 jaar geldt dat hun ouders verplicht zijn bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie voor zover daar behoefte aan is. Dit geldt ook voor een kind dat 21 jaar of ouder is mits dit kind behoeftig is, dat wil zeggen niet over eigen inkomsten kan beschikken om de eigen kosten te betalen.

Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van kinderen kan worden begroot aan de hand van door het NIBUD opgestelde tabellen. Aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen kan het bedrag van de kosten in de tabellen worden afgelezen.

Ouders zijn niet verplicht zich te houden aan de door het NIBUD opgestelde tabellen. De behoefte van een kind kan ook anders zijn indien er sprake is van bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld topsport, buitengewone ziektekosten etc.

 

Na echtscheiding

Kinderen mogen financieel niet slechter worden van een scheiding. Daarom wordt voor het bepalen van hun behoefte na de scheiding teruggegrepen naar het gezamenlijk gezinsinkomen toen de ouders nog bij elkaar waren.

De draagkracht van de ouders wordt vastgesteld volgens een formule die uitgaat van het netto besteedbaar inkomen van de ouders en forfaitaire lasten. Het aandeel van ieder van de ouders in de kosten van de kinderen wordt vervolgens berekend naar rato van de draagkracht. Zo kan worden bepaald welk bedrag de niet-verzorgende ouder aan kinderalimentatie moet betalen aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de zogenaamde zorgkorting in verband met de kosten van de zorg die de niet-verzorgende ouder maakt in de tijd dat de kinderen bij deze ouder zijn. Deze wijze van berekening wordt ook gehanteerd ingeval van co-ouderschap.

Ouders kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van een zogenaamde kinderrekening. Dat gebeurt vaak bij co-ouderschap. Op deze rekening storten beide ouders maandelijks een bedrag om in de verblijf overstijgende kosten (zoals medische kosten, schoolkosten en abonnementen) van de kinderen te kunnen voorzien. Beide ouders kunnen over deze rekening beschikken. Wij kunnen de kosten van de kinderen en het aandeel van de ouders in die kosten voor u berekenen. Daarbij kunnen we ook adviseren over het al dan niet gebruiken van een kinderrekening.

Wijziging kinderalimentatie

De vastgestelde kinderalimentatie wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met een door de overheid vast te stellen percentage.

Verder is het mogelijk om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken als er sprake is van wijziging van omstandigheden. De omstandigheden moeten echter wel zodanig gewijzigd zijn, dat de eerder door de rechter vastgelegde of in onderling overleg overeengekomen kinderalimentatie niet meer beantwoordt aan de wettelijke maatstaven. Een verzoek daartoe dient door  een advocaat bij de rechtbank ingediend te worden.

Partneralimentatie

Wij berekenen de omvang van de partneralimentatie voor u. Deze omvang wordt bepaald door een aantal factoren, om te beginnen de financiële factoren.

  1. In de eerste plaats speelt de behoefte van de alimentatiegerechtigde een rol. Er is sprake van behoefte aan alimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde geen of onvoldoende inkomsten heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien.
  2. De draagkracht van de alimentatieplichtige is de tweede financiële factor die de omvang van de alimentatie bepaalt. De draagkracht wordt berekend aan de hand van de inkomsten en uitgaven van de alimentatieplichtige. Wanneer de draagkracht van de alimentatieplichtige lager is dan de behoefte van de alimentatiegerechtigde, is de draagkracht de beperkende factor en kan de alimentatie worden vastgesteld op basis van die draagkracht. Het betalen van alimentatie mag er echter niet toe leiden dat de alimentatiegerechtigde een hoger vrij te besteden inkomen heeft dan de alimentatieplichtige. Daarom maken wij ook altijd een vergelijking van het vrij te besteden inkomen (jusvergelijking). Als de uitkomst van die vergelijking lager is dan de berekende behoefte en draagkracht is die uitkomst bepalend voor de hoogte van de partneralimentatie.

De omvang van de partneralimentatie kan ook worden beperkt door niet-financiële factoren. De alimentatieverplichting kan worden gematigd op grond van grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde, dat kwetsend is voor de alimentatieplichtige. In de praktijk wordt door de rechter niet snel van deze matigingsbevoegdheid gebruik gemaakt.

 

Duur partneralimentatie

Is er een alimentatie bepaald of afgesproken vóór 1 januari 2020 dan is de duur van de alimentatieverplichting 12 jaar wanneer u langer dan vijf jaar gehuwd bent of uit uw huwelijk kinderen zijn geboren. In de overige gevallen is de duur van de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

Is of wordt er een alimentatie bepaald op of na 1 januari 2020 dan is de duur van de alimentatieverplichting de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Hierop zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

De alimentatieverplichting vervalt, wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw huwt of gaat samenleven met een nieuwe partner.

Wijziging partneralimentatie

Wanneer er na de vaststelling van de alimentatie een wijziging in uw situatie optreedt, kan dat een reden zijn de alimentatie te verlagen of te verhogen. U kunt de alimentatie wijzigen in goed onderling overleg en met wederzijdse goedkeuring. Als u geen overeenstemming kunt bereiken, kunt u zich wenden tot de rechtbank met het verzoek de alimentatie te wijzigen. Een dergelijk verzoek dient via een advocaat te worden ingediend. Onze advocaten hebben hier veel ervaring mee.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie