Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer
Boskamp & Willems Advocaten is eigenaar van en behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder teksten, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Boskamp & Willems Advocaten garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook garandeert Boskamp & Willems Advocaten niet dat de gepubliceerde informatie actueel is en/of vrij is van fouten of onvolkomenheden. De inhoud van de website is informatief van aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Boskamp & Willems Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van (de inhoud van) deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Boskamp & Willems Advocaten kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Boskamp & Willems Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Boskamp & Willems Advocaten. Boskamp & Willems Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boskamp & Willems Advocaten of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Boskamp & Willems Advocaten is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Gegevens op onze website
Boskamp & Willems besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Boskamp & Willems kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Gebruik van informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Boskamp & Willems is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Boskamp & Willems niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt Boskamp & Willems geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Boskamp & Willems via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Boskamp & Willems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan. Dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Boskamp & Willems worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boskamp & Willems Advocaten is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Boskamp & Willems garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacyverklaring Boskamp & Willems Advocaten
Boskamp & Willems Advocaten respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Boskamp & Willems Advocaten vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zo veel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wij gebruiken deze alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij dat doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) cliënten, van relaties van ons kantoor en van gebruikers van onze website(s) en andere diensten.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Boskamp & Willems verzamelt uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
1) Wanneer u onze website bezoekt.
2) Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bijeenkomst.
3) Wanneer u gebruik maakt van onze (juridische) dienstverlening.
4) Wanneer u reageert op een vacature, wanneer u een open sollicitatie stuurt of wanneer u verzoekt om een stageplaats.

Welke gegevens verzamelen wij automatisch als u onze website bezoekt?
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang hebt.

Wij verwerken daarbij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Wij verwerken deze gegevens voor het doel om onze website te beheren en te verbeteren en het gebruik daarvan te analyseren. Wij gebruiken hiervoor ook cookies. Gegevens die verwerkt worden zijn het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie over cookies die is opgenomen op onze website.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor als wij aan u onze diensten verlenen of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bijeenkomst?
Boskamp & Willems Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten die u met ons sluit, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen of om te factureren.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel) en in sommige gevallen uw geboortedatum, uw BSN en/of uw financiële gegevens. Die laatste gegevens zijn met name relevant als wij voor u gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) aanvragen. Ook noteren wij de gegevens van uw identificatiebewijs omdat wij als advocaten verplicht zijn om uw identiteit vast te stellen. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons via het contactformulier op de website, via de mail of tijdens een eerste gesprek. In sommige gevallen ontvangen wij uw gegevens van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Ook gebruiken wij ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Het gaat dan om het versturen van digitale nieuwsbrieven, mailberichten over relevante juridische ontwikkelingen of uitnodigingen voor bijeenkomsten (meestal per e-mail). Als u geen updates en uitnodigingen per mail wilt ontvangen, dan kunt u dat aan ons laten weten door een mail te sturen aan: advocaten@boskampwillems.nl of door u af te melden via de link die in iedere marketingmail staat die door ons wordt verzonden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Na beëindiging van de juridische dienstverlening zullen uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar gearchiveerd worden. Daarna worden persoonsgegevens en dossiers vernietigd conform de daarvoor geldende voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Welke gegevens verzamelen wij van u als u bij ons solliciteert of als u om een stageplaats verzoekt?
Als wij sollicitatiebrieven en Cv’s of een verzoek om een stageplaats ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven, Cv’s en verzoeken om een stageplaats worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant of stagiaire te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor (sollicitatie)gesprekken.

Sollicitatiebrieven en Cv’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd. De sollicitatiebrieven en Cv’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure afgerond is vernietigd, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens langer in portefeuille te houden. Open sollicitaties worden gedurende een jaar bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of een wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advocaten@boskampwillems.nl, dan verwijderen wij deze informatie indien dat nodig is.

Wij verwerken verder alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) als dat nodig is voor de dienstverlening, bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding, en als daarvoor zo nodig toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verder verwerken wij bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens, als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, bijvoorbeeld in een letselschadezaak of arbeidsgeschil.

U hebt de volgende rechten:

  1. U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de door u aan Boskamp & Willems Advocaten verstrekte persoonsgegevens (recht op inzage en rectificatie).
  2. U hebt recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens (recht op beperking verwerking).
  3. U hebt recht om te verzoeken uw persoonsgegevens uit de systemen van Boskamp & Willems te verwijderen (recht op vergetelheid).
  4. U  hebt  recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens elektronisch over te dragen aan u zelf of aan een derde partij (recht op dataportabiliteit).
  5. U hebt recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boskamp & Willems Advocaten (recht op bezwaar).
  6. U hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verzoeken kunt u richten aan: advocaten@boskampwillems.nl. Wij moeten wel kunnen vaststellen of een verzoek ook daadwerkelijk van u afkomstig is en zullen daarover zo nodig met u contact opnemen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via het formulier dat te vinden is op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Uw persoonsgegevens en derden
Boskamp & Willems Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een deurwaarder of een deskundige wordt ingeschakeld of als (proces)stukken naar de rechtbank of de wederpartij worden verzonden. Ook worden gegevens aan derden verstrekt bij de postverzending, de hosting van de website, het faciliteren van het mailsysteem en het faciliteren van IT-diensten. Daarnaast verstrekt Boskamp & Willems Advocaten uw gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand als er sprake is van (het aanvragen van) een toevoeging of aan uw rechtsbijstandsverzekeraar als die op de hoogte gehouden wenst te worden. Ook verstrekt Boskamp & Willems Advocaten uw gegevens aan derden als zij daartoe wettelijk verplicht is. Waar nodig sluit Boskamp & Willems Advocaten verwerkersovereenkomsten met verwerkers die door ons worden ingeschakeld, waarin goede afspraken worden gemaakt over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden
Boskamp & Willems Advocaten gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met name in Nederland, tenzij de opdracht ziet op een geschil buiten de EER.

Communicatie via social media
Boskamp & Willems Advocaten is actief op social media zoals LinkedIn en Facebook. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Boskamp & Willems Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en alle informatie staat op afgeschermde servers.

Cameratoezicht
In en om ons pand (met name bij de voordeur en in de wachtruimte) waken camera’s over uw en onze eigendommen. Boskamp & Willems Advocaten heeft bij dit cameratoezicht een gerechtvaardigd belang, terwijl ook uw belangen zorgvuldig zijn afgewogen. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Er worden alleen beeldopnamen gemaakt. Er is geen sprake van geluidopnamen. De beelden worden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval worden de beelden bewaard zo lang als dat nodig is voor de afhandeling van het betreffende incident. De beelden kunnen alleen worden teruggekeken door de directie van Boskamp & Willems Advocaten en in geval van een incident door de politie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Boskamp & Willems Advocaten behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen, bijvoorbeeld als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u daarom om regelmatig de actuele versie van de privacyverklaring op onze website te bekijken.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 26 januari 2022.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per mail (advocaten@boskampwillems.nl) of telefonisch (040 250 14 14). Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie