Wateroverlast, grote droogte, dalend grondwaterpeil: wie is aansprakelijk voor de schade?

 

In de afgelopen jaren hebben we in Nederland diverse keren periodes doorgemaakt waarin er teveel of juist veel te weinig regen viel en het waterpeil te hoog of te laag was. Door deze weersinvloeden zijn op diverse plaatsen problemen ontstaan. Voor het weer is niemand aansprakelijk, of kan de overheid toch een verwijt worden gemaakt?

Uit recente rechtspraak blijkt dat burgers zich hierbij niet neerleggen en toch menen dat de overheid, de gemeente, de provincie of het Waterschap aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die ontstaan is door stijgend of juist dalend waterpeil. Uit twee voorbeelden blijkt dat dit niet zo eenvoudig ligt. Aansprakelijkheid wordt niet snel aangenomen.

Rechtbank Oost-Brabant d.d. 2 januari 2019 (ECLI:NL:RBOBR:2019:20)

In deze zaak is het waterschap door een aantal grondeigenaren aansprakelijk gesteld voor de schadelijke gevolgen van grote hoeveelheid neerslag in juni 2016. Eiser vordert samengevat een verklaring voor recht dat het waterschap jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld door de wettelijke onderhouds- en beheersverplichtingen niet na te komen. In de dagvaarding wordt gesteld dat er sprake is van overmatig begroeide watergangen, onvoldoende geschoonde en geveegde sloten. Dit heeft ertoe geleid dat de percelen van eiser onder water zijn komen te staan en dat de oogst als verloren moet worden beschouwd. De rechtbank wijst de vordering af. Het waterschap heeft een maaibeleid en een maaiplanning en die is uitgevoerd. Op het waterschap rust geen verplichting om uit eigen beweging om uit eigen beweging te onderzoeken of de begroeiing in de betrokken A-waterlopen zodanig is dat het noodzakelijk is om vervroegd te maaien. Eiser had dus moeten verzoeken om vervroegd te maaien of extra te maaien en dat is niet gebeurd. De rechtbank voegt hieraan toe dat er in juni 2016 sprake was van zeer hevig en langdurige regenval en gestegen grondwaterstanden. Uit de stellingen van eiser blijkt niet dat de wateroverlast minder was geweest als het waterschap wel aan haar verplichtingen had voldaan.

Ook in een zaak tegen het Hoogheemraadschap wees de rechtbank de vorderingen af.

Rechtbank Rotterdam d.d. 3 juli 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:5912)

In deze zaak had de eisende partij te maken met verzakkingen en schade aan de fundering van zijn woonboerderij door dalend grondwaterpeil. De schade was volgens hem ontstaan nadat door het hoogheemraadschap werkzaamheden aan de stuw waren uitgevoerd waarna het grondwaterpeil niet meer op het niveau van het peilbesluit is gekomen. De rechtbank wijst de vordering af en oordeelt dat het hoogheemraadschap ten aanzien van het grondwaterpeil geen wettelijke verplichting heeft maar alleen een algemene zorgvuldigheidsverplichting. Het hoogheemraadschap heeft weliswaar een zorgplicht om zich in te spannen voor het handhaven van het in het peilbesluit opgenomen oppervlaktewaterpeil. Deze verplichting hield echter geen resultaatsverplichting in. Tegen het aannemen van een resultaatsverplichting pleit ook dat het peil van het oppervlaktewater fluctueert onder invloed van factoren die buiten de invloedssfeer van het hoogheemraadschap vallen zoals de hoeveelheid regen. Er is geen sprake van de schending van een zorgplicht.

mr. A.B. Noordhof

 

 

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie