Vergeet de boedelbeschrijving niet!

Rechtbank Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13857

In november 2018 is er door de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in het kader van de verdeling van een nalatenschap. In deze procedure kwam ter sprake dat geen van partijen had bedacht om voorafgaand aan de verdeling van de nalatenschap een boedelbeschrijving op te stellen, terwijl een dergelijke boedelbeschrijving wel verplicht was.

Ondanks het feit dat erfgenamen regelmatig worden geconfronteerd met een verplichting tot het opstellen van een boedelbeschrijving, blijkt uit bovengenoemde uitspraak en ervaringen dat er veel onduidelijkheid bestaat over de boedelbeschrijving,. Zo weet men vaak niet wanneer een boedelbeschrijving verplicht is en wat hierin moet worden opgenomen. Hieronder wordt dan ook een korte uitleg gegeven.

Het is niet altijd verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is onder andere verplicht indien één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard en er geen sprake is van de wettelijke verdeling. Er is sprake van de wettelijke verdeling wanneer de eerstoverledene geen testament heeft gemaakt en er sprake was van een huwelijk waarin kinderen zijn geboren. De langstlevende echtgenoot verkrijgt dan namelijk de volledige nalatenschap van de overledene en er hoeft dan geen boedelbeschrijving opgemaakt te worden.

Een boedelbeschrijving is ook verplicht indien één van de erfgenamen niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft. Hierbij kan gedacht worden aan minderjarigheid, faillissement, schuldsanering, ondercuratelestelling en onderbewindstelling. Een extra verplichting daarbij is dat deze boedelbeschrijving bij notariële akte opgemaakt dient te worden.

Indien er een executeur is benoemd in het testament van de overledene, is de executeur eveneens verplicht een boedelbeschrijving op te stellen en deze aan de erfgenamen te verstrekken.

Regelmatig denkt men dat een boedelbeschrijving een opsomming van de inboedelgoederen is. Dit is niet het geval. Een boedelbeschrijving is – in ieder geval – een overzicht van álle bezittingen en álle schulden op de overlijdensdatum, waar deze bezittingen zich bevinden, waar de schuldeisers zijn aangegaan, met daarbij de onderliggende stukken. In de boedelbeschrijving dienen bij bezittingen bijvoorbeeld de woning, de bankrekeningen, de inboedelgoederen en vorderingen opgenomen te worden. Bij de schulden dienen bijvoorbeeld de huishoudelijke schulden, de belastingschulden, schulden in familieverband en uitvaartkosten vermeld te worden. Ook vorderingen op de langstlevende ouder wegens overlijden van de andere ouder, zijn schulden waarmee rekening dient te worden gehouden. Deze worden vaak vergeten. Van alle bezittingen en schulden dient de waarde te worden  vermeld op de overlijdensdatum.

In sommige gevallen moet de boedelbeschrijving vervolgens ter inzage worden gelegd bij de griffie van de rechtbank of op het kantoor van een boedelnotaris. Belanghebbenden, zoals schuldeisers, kunnen de boedelbeschrijving dan inzien.

Bij het afwikkelen van een nalatenschap dient u zich er dus bewust van te zijn dat er mogelijk een verplichting bestaat tot het opstellen van een boedelbeschrijving. Als u meer informatie wilt over het opstellen van een boedelbeschrijving kunt u contact opnemen met onze sectie Familie- en Erfrecht.

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie