Toezeggingen van ambtenaren en wethouders. Wat heeft u eraan?

U wilt uw bedrijf of woning uitbreiden. Dus u informeert bij de gemeente naar de mogelijkheden daarvoor. Een ambtenaar bevestigt u dat uw plannen haalbaar zijn en dat de gemeente daaraan medewerking kan verlenen. U wilt nog wat meer zekerheid en maakt een afspraak bij de wethouder. Ook die zegt u toe dat medewerking zal worden verleend. Wat zijn deze toezeggingen waard? Tot voor kort heel weinig. Vaste rechtspraak was namelijk dat u alleen rechten kon ontlenen aan een concrete ondubbelzinnige toezegging, indien die toezegging kon worden toegerekend aan het bestuursorgaan en was gedaan door een daartoe bevoegd persoon. Ambtenaren en wethouders zijn niet bevoegd om namens de gemeenteraad of burgemeester en wethouders toezeggingen te doen en dus was de gemeente aan hun toezeggingen niet gebonden. Een beroep bij de rechter op het zogenaamde vertrouwensbeginsel slaagde daarom zelden.

 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State verandering gebracht in deze rechtspraak. Vanaf nu kunnen ook uitlatingen en gedragingen van ambtenaren en wethouders de gemeente binden. Belangrijk is vooral of zij welbewust de indruk wekken namens het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente te spreken. En het moet gaan om een ambtenaar of wethouder die een toezegging op zijn specifieke werkgebied doet. Een toezegging over uw bouwplannen van de wethouder voor ruimtelijke ordening of van een ambtenaar van de afdeling vergunningverlening zal dus wel waarde hebben, een toezegging van de wethouder sociale zaken of een algemeen baliemedewerker niet.

 

Wordt een beroep op het vertrouwensbeginsel nu eenvoudiger en eerder gehonoreerd? Misschien wel. De Raad van State zegt uitdrukkelijk dat zij met de gewijzigde rechtspraak over het vertrouwensbeginsel een verschuiving wil van het bestuurlijke naar het burgerperspectief. Maar tegelijkertijd benadrukt de Raad van State ook dat gedane toezeggingen niet altijd hoeven te worden nagekomen. Nakoming hoeft niet als dat strijd met de wet oplevert of als het algemeen belang dan wel een belang van een derde zwaarder moeten wegen. Onder omstandigheden kan de gemeente echter wel verplicht zijn de schade te vergoeden die zij veroorzaakt bij niet-nakoming van een gedane toezegging.

 

mr. Koen van den Akker

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie