Inzagerecht medisch dossier door nabestaanden gewijzigd

Op 1 januari 2020 treedt de gewijzigde Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking. In het nieuwe artikel 7:458a BW is het inzagerecht in het medisch dossier voor nabestaanden van een overleden patiënt opgenomen. In de WGBO is op dit moment enkel opgenomen dat een nabestaande recht heeft op inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Op grond van het nieuwe artikel 7:458a BW dient de hulpverlener desgevraagd inzage in of afschrift van gegevens uit het medisch dossier van een overledene te verstrekken aan:

1) een persoon aan wie de patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven;
2) de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen van een incident;
3) een ieder die een zwaarwegend belang heeft en aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe artikel lijkt het gerechtshof Den Haag in haar arrest van 20 augustus 2019 al aan te sluiten bij artikel 7:458a lid 1. Kortom, met het nieuwe artikel 7:458a BW wordt duidelijkheid verstrekt over het inzagerecht van nabestaanden en wordt het recht op inzage van nabestaanden versterkt.

 

mevrouw mr. Sigrid van Pelt

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie