Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Geen regeling met uw schuldeisers mogelijk? Gebruik het dwangakkoord!

Ieder jaar komt een groot aantal bedrijven in financiële moeilijkheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen gaat het om een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Alsdan is de ondernemer ook zelf aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan.

Veelal heeft de ondernemer getracht met zijn schuldeisers tot een regeling te komen. Vaak mislukt een minnelijke regeling, omdat niet alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod dat is gedaan. Alsdan kan overwogen worden om een dwangakkoord aan te vragen bij de rechtbank.

Recent heeft de rechtbank Den-Haag geoordeeld over een verzoek om een bank te bevelen in te stemmen met een aangeboden akkoord. Opvallend in deze uitspraak was dat de bank de enige schuldeiser van verzoeker was. De rechtbank oordeelt, evenals eerder al werd aangenomen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat een dwangakkoord ook kan worden opgelegd wanneer de schuldenaar slechts één schuldeiser heeft.

De vraag die in voormelde procedure beantwoord moet worden is of een schuldeiser in redelijkheid tot weigering van instemming met het akkoord heeft kunnen komen. Voorop staat dat het iedere schuldeiser vrijstaat om te verlangen dat zijn vordering volledig wordt betaald. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan een schuldeiser gedwongen worden om in te stemmen met een akkoord die ertoe zal leiden dat een gedeelte van zijn vordering onbetaald zal blijven. Een verzoek om weigerachtige schuldeisers te bevelen toch met het aangeboden akkoord in te stemmen zal slechts kunnen worden toegewezen als de desbetreffende schuldeisers in redelijkheid niet tot weigering van instemming met het akkoord hebben kunnen komen. Daarbij worden de wederzijdse belangen tegen elkaar afgewogen.

Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld (1) of het akkoord door een onafhankelijke en deskundige partij is getoetst (bijvoorbeeld een insolventieadvocaat), (2) of voldoende duidelijk is gemaakt dat het aanbod het uiterste is waartoe de schuldenaar financieel in staat moet worden geacht, (3) hoe groot het aandeel is van de weigerende schuldeiser in de totale schuldenlast etc.

De rechtbank was in deze zaak van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat het aanbod dat was gedaan het maximaal haalbare was. De rechtbank oordeelde dan ook dat de bank in redelijkheid het akkoord niet had kunnen weigeren. De rechtbank beveelt de bank dan ook in te stemmen met het aangeboden akkoord.

Mocht u vragen hebben over het aanbieden van een (dwang)akkoord dan kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanbieden van een akkoord tijdens uw faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling.

mr. drs. N. Vinke

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie