Eindelijk: de Wet Vergoeding Affectieschade treedt in werking

Toelichting op de wet
Na een lang voortraject treedt op 1 januari 2019 eindelijk de Wet Vergoeding Affectieschade in werking. Deze wet is een aanvulling op de huidige wettelijke regeling met betrekking tot het recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn en ongemak en gederfde levensvreugde. Tot 1 januari a.s. kunnen alleen slachtoffers zelf aanspraak maken op schadevergoeding wegens door hen geleden pijn en ongemak als dit veroorzaakt wordt door een ongeval of incident waarvoor een ander aansprakelijk is. Naasten en familieleden hebben geen enkel recht op smartengeld. Dit geldt ook indien een naaste is overleden door een ongeval. Hoe groot het leed ook is, de nabestaanden hebben geen enkel recht op smartengeld. Dit werd door velen als een onbegrijpelijke leemte in de wet ervaren.

Hierin komt per 1 januari 2019 verandering; op grond van de Wet Affectieschade hebben naasten van de gewonde met ernstig en blijvend letsel en van de overleden slachtoffers aanspraak op de vergoeding van affectieschade als dat letsel of het overlijden een gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Wie tot de kring van gerechtigden behoren, is in de wet omschreven. Dit betreft onder meer echtgenoten, levenspartners, ouders en kinderen. In de wettelijke regeling is een hardheidsclausule opgenomen. Ook anderen kunnen onder omstandigheden een beroep doen op vergoeding van affectieschade als zij in een nauwe persoonlijke relatie tot de gewonde of overledene staan. Hierbij is onder meer gedacht aan mensen die een langdurige en hechte LAT-relatie hebben. De insteek van de wetgever is geweest om zoveel mogelijk discussie over de aanspraak en omvang van de vergoeding te voorkomen. Om die reden is de kring van gerechtigden beperkt en zijn de bedragen vast. Deze bedragen worden overigens wel periodiek herijkt.

Affectieschade bij ernstig letsel
In de wet is omschreven dat het letsel het uitgangspunt is bij de vaststelling van de hoogte van de schadebedragen. Niet het verdriet is doorslaggevend, maar de ernst van het letsel van de gewonde. Uit de wet blijkt duidelijk dat het moet gaan om uitzonderlijk ernstig letsel. De rechter kan echter ook rekening houden met andere geobjectiveerde omstandigheden.

Affectieschade bij overlijden
De schadebedragen bij overlijden hebben een symbolisch karakter. Zij kunnen immers nooit een compensatie bieden voor het verdriet en het gemis van naasten. De vergoeding is bedoeld om erkenning te bieden van het ondervonden leed en het verschaffen van enige genoegdoening. De bedragen zijn vast en variëren van € 12.500 tot € 20.000. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de aard van de relatie en de oorzaak van het overlijden. Zo zal de schadevergoeding hoger zijn ingeval van een misdrijf dan bij een verkeersongeval.

Na 1 januari 2019 zal moeten blijken hoe deze wet in de praktijk functioneert. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de sectie Schade en Aansprakelijkheid van Boskamp & Willems Advocaten.

mr. Adri (A.B.) Noordhof
mr. Ron (R.J.M.) van Dalen
mr. Sigrid (S.J.G.A.) van Pelt

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie