De expat in scheiding, deel III

We zijn aanbeland bij het derde deel van een reeks blogs over de expat in scheiding. Eerder werd u geïnformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van de scheiding en de gevolgen daarvan voor de kinderen. Dit deel ziet op de kinder- en partneralimentatie. Kunt u als expat daarvoor terecht bij de Nederlandse rechter? En welk recht past de rechter dan toe?

Als de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft met betrekking tot het verzoek tot echtscheiding, dan heeft hij op grond van artikel 3 sub c van de Alimentatieverordening (nr. 4/2009 Raad van 18 december 2008) ook rechtsmacht met betrekking tot de verzoeken tot vaststelling van partneralimentatie en/of kinderalimentatie, tenzij de bevoegdheid van de rechter alleen berust op de nationaliteit van een van partijen. De Nederlandse rechter past niet automatisch het Nederlandse recht toe. In artikel 3 van het Haagse Protocol van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen is namelijk bepaald dat onderhoudsverplichtingen worden beheerst door het recht van de staat waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien de gewone verblijfplaats wijzigt, is het recht van de staat van de nieuwe gewone verblijfplaats van toepassing vanaf het tijdstip waarop de verandering intreedt. Als de onderhoudsgerechtigden dus in Engeland wonen, past de Nederlandse rechter Engels recht toe. Een partij kan zich ook verzetten tegen toepassing van het recht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde. Verzet is mogelijk als het recht van een andere staat, en dan in het bijzonder de staat van de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats, nauwer met het huwelijk is verbonden. In dat geval is het recht van die andere staat van toepassing. Hebben de echtgenoten van het eerdere voorbeeld bijvoorbeeld een nauwere band met Nederland als de staat van hun gewone verblijfplaats, dan wordt wel Nederlands recht toegepast.

Het op de onderhoudsverplichting toepasselijk recht bepaalt onder meer of er alimentatie kan worden gevraagd en wie de onderhoudsplichtigen zijn, of de alimentatie met terugwerkende kracht kan worden gevraagd, hoe de alimentatie en de indexering daarvan worden vastgesteld en de verjaring daarvan.

Wijziging van omstandigheden na de scheiding kunnen leiden tot een wijziging van de alimentatie. Is de Nederlandse rechter ook bevoegd om over die wijziging te beslissen? Dat is alleen het geval als de verwerende partij zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft of als de onderhoudsgerechtigde dat heeft.

U bent er inmiddels na de vorige delen mee bekend dat er voor het echtscheidingsverzoek vrij snel toegang is tot de Nederlandse rechter. Als die toegang er is, dan kan de Nederlandse rechter ook beslissen over de onderhoudsverplichtingen zolang de bevoegdheid niet alleen berust op de nationaliteit van een van de partijen. Hij zal dat dan in beginsel doen naar het recht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigden.

In het volgende deel wordt u geïnformeerd over de rechtsmacht en het toepasselijke recht ten aanzien van het huwelijksvermogensrecht. Als u ondertussen vragen heeft of bijstand nodig heeft voor een eenzijdige of gemeenschappelijk echtscheiding (mediation) of een zelfstandig verzoek dat betrekking heeft op alimentatie, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. Indien gewenst kan de bijstand ook in het Engels plaatsvinden.

mr. Angela (A.H.) van Gerwen
mr. Geertje (G.) de Jong
mr. drs. Niek (N.) Vinke
mr. Adri (A.B.) Noordhof
mr. Maud (M.V.C.) van Sambeek

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie