CURATOR MAG PRIVÉ MAILS NIET INZIEN

Een curator weet graag alles, weet ik uit ervaring. Een curator heeft ook een aantal wettelijke bevoegdheden om informatie van een gefailleerde te krijgen. Zo ontvangt een curator de post van een gefailleerde via een postblokkade die door de rechtbank wordt ingesteld. Nu er steeds minder post wordt verstuurd, is een curator uiteraard ook geïnteresseerd in mails die een gefailleerde ontvangt. Vraag is of een curator altijd alle mails mag inzien.

Dit is met name relevant als bijvoorbeeld een B.V. failliet is en er via het mailadres van de bestuurder van deze B.V. ook privé mail wordt ontvangen. Dat komt immers vaak voor.

De rechtbank Oost-Brabant heeft recent een uitspraak gedaan waarbij de zakelijke mailbox van de bestuurder van de failliete B.V. werd gebruikt voor zowel zakelijke mail als privé mail. Ook werd het mailadres van de bestuurder gebruikt voor andere vennootschappen binnen de groep. Deze vennootschappen waren niet failliet.

De curator wilde volledige inzage in de mailbox van de bestuurder. De bestuurder weigerde dat. De curator heeft via de rechtbank onbeperkte en onvoorwaardelijke inzage in de mailbox gevorderd, onder meer omdat deze onderdeel zouden zijn van de administratie van de failliete B.V.

Volgens de bestuurder levert onbeperkte inzage in de mailbox een ongeoorloofde inmenging in zijn privéleven op en dus strijd met artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Uit een oude uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de bescherming van de rechten van schuldeisers een legitiem doel is voor de beperking van het grondrecht van artikel 8 EVRM. Een curator mag daarom kennisnemen van correspondentie voor de opsporing van vermogen, maar dit moet wel gepaard gaan met adequate en effectieve maatregelen zodat de inperking van het briefgeheim tot een minimum wordt beperkt. De rechtbank Oost-Brabant is van oordeel dat dit ook geldt voor mailcorrespondentie.

Nu de curator niet heeft aangegeven waarom het was om ook kennis te nemen van de privé mail oordeelt de rechtbank dat het belang van de bestuurder bij bescherming van zijn privéleven en correspondentie zwaarder weegt dan het belang van de curator bij onbeperkte inzage in de mailbox. Dat de bestuurder er zelf voor heeft gekozen om ook privé mails via zijn zakelijke mailadres te laten lopen maakt dit niet anders. De curator moet een accountant aanwijzen die een schifting zal maken, waarbij privé mail niet aan de curator ter inzage mag worden gegeven. Het inzagerecht van de curator is dus niet onbeperkt.

mr. drs. D.D. Dielissen-Breukers

 

Copyright © 2020 Boskamp & Willems advocaten / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie