Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Burn-out, voorkomen is beter dan genezen

De laatste jaren komen burn-outs steeds vaker voor. Werk gerelateerde omstandigheden kunnen van invloed zijn op het ontstaan van een burn-out. De tendens in de arbeidsrechtpraktijk is dat werkgevers worden geacht om maatregelen te nemen om stress en een burn-out bij een werknemer te voorkomen.

Zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GH:SHE:2017:2234) dat op de werkgever een zorgplicht rust om met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In de betreffende kwestie stelde de werknemer (een chauffeur) dat zijn burn-outklachten het gevolg waren van het nalaten van de werkgever om deugdelijk te reageren op de herhaaldelijke klachten die hij had geuit over het ongewenst gedrag van zijn leidinggevende (een planner). Volgens het hof ligt het op de weg van een werkgever als een werknemer herhaaldelijk dezelfde klachten over het gedrag van een leidinggevende uit om een deugdelijk onderzoek te verrichten om de feiten vast te stellen. De werkgever had naar het oordeel van het hof formele gesprekken moeten voeren met de leidinggevende over de door de werknemer aangegeven gebeurtenissen en het functioneren van de leidinggevende. Verder had de werkgever bij andere chauffeurs en planners moeten informeren naar hoe zij de werkwijze van de betreffende leidinggevende ervaarden. Nu de werkgever een dergelijk onderzoek niet had verricht, had hij volgens het hof de op hem rustende zorgplicht geschonden.

Of de werknemer ook daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding staat nog niet vast. De werknemer dient immers aan te tonen dat zijn burn-outklachten het gevolg zijn geweest van het onzorgvuldig handelen van de werkgever. Om dit causaal verband te kunnen vaststellen, heeft het hof een psychiater als deskundige benoemd. Wordt vervolgd.

Als het aan Tweede Kamerlid Gijs van Dijk ligt, wordt de hiervoor besproken zorgplicht verruimd. Hij heeft op 18 februari 2019 een wetsvoorstel ingediend onder de naam “Wet op het recht op onbereikbaarheid”. Dit wetsvoorstel beoogt te regelen dat werkgevers maatregelen zullen nemen tegen de risico’s van de nadelige gevolgen, zoals stress en burn-outklachten, door het gevoel om continue bereikbaar te zijn. Het wetsvoorstel speelt in op de onduidelijkheid die bij werknemers kan heersen over het al dan niet bereikbaar moeten zijn buiten werktijden.

Het voorstel luidt dat werkgevers met werknemers afspraken moeten maken over de bereikbaarheid van de werknemers buiten werktijd. In de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) dient te worden vermeld hoe invulling wordt gegeven aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn buiten werktijd en hoe de rusttijd van de werknemer wordt gewaarborgd. Ook dient een werkgever maatregelen te treffen om de continue bereikbaarheid van een werknemer buiten werktijd tegen te gaan. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Op dit moment is het echter nog onzeker of de wet ook daadwerkelijk aangenomen wordt. Tot en met 31 maart 2019 is het wetsvoorstel nog in consultatie en kunt u uw mening geven via https://www.internetconsultatie.nl/rechtoponbereikbaarheid.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Mr. E.H.T. Kleeven

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie