Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Algemene voorwaarden: is verwijzing naar een website voldoende?

Onlangs is door onze hoogste rechter (de Hoge Raad) uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre een groothandel voor de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden kan volstaan met een verwijzing naar haar website. In de praktijk zien we steeds vaker dat bedrijven op deze manier aan hun klanten de mogelijkheid bieden om van de inhoud van hun algemene voorwaarden kennis te nemen. Voorheen werden die voorwaarden veelal afgedrukt op de achterzijde van een opdrachtformulier en/of offerte of als een aparte bijlage meegestuurd.

 

Schriftelijke algemene voorwaarden achterhaald?

Als gevolg van de verdergaande digitalisering van onze samenleving rijst steeds vaker de vraag of het concept van ‘schriftelijke’ algemene voorwaarden inmiddels niet is achterhaald, nu elk zichzelf respecterend bedrijf een website heeft waar zij kan communiceren met haar klanten en relaties. Voor langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomsten kan overigens sowieso met een verwijzing naar de website worden volstaan.

 

Zaak: onbetaalde facturen wegens besmet vlees

In deze zaak betrof het een procedure tussen een vleesleverancier en een bedrijf dat zich bezighoudt met het maken van voer voor huisdieren. Dat laatste bedrijf liet de facturen van de leverancier onbetaald, omdat het vlees was besmet met een bacterie. De bestellingen werden altijd telefonisch, en dus niet digitaal, geplaatst. De leverancier vorderde betaling van haar facturen en de afnemer vorderde dat het slechte vlees teruggehaald of afgevoerd werd. In de algemene voorwaarden van de leverancier stond dat het vlees binnen 48 uur na aankomst op gebreken moesten worden onderzocht, bij gebreke waarvan er niet meer gereclameerd kon worden. Die termijn was in dit geval ongebruikt verstreken.

 

Het oordeel van de rechtbank versus de Hoge Raad

De rechtbank en het hof passeerden het beroep van de leverancier op de (korte) klachttermijn uit haar algemene voorwaarden en stelden de afnemer in het gelijk. Zij vonden dat nu de overeenkomsten tussen partijen steeds telefonisch waren gesloten, de algemene voorwaarden niet slechts langs elektronische weg kenbaar konden worden gemaakt. Oftewel: het vlees moest afgevoerd worden en er hoefde niets voor te worden betaald.

De Hoge Raad besliste echter anders; volgens hem waren de algemene voorwaarden via verwijzing naar de website wel degelijk op de juiste wijze van toepassing verklaard en mocht de leverancier daarop een beroep doen. De Hoge Raad is van mening dat indien de algemene voorwaarden zonder noemenswaardige inspanning gevonden kunnen worden op of via de website waarnaar verwezen wordt, moet worden aangenomen dat de algemene voorwaarden gemakkelijk (elektronisch) toegankelijk zijn.

 

Oprekking van het bereik van de Dienstenrichtlijn

Daarmee is volgens onze hoogste rechter namelijk voldaan aan het op dit moment geldende criterium dat voortvloeit uit de zogenaamde ‘Dienstenrichtlijn’ (neergelegd in Europees recht). Eerder was al uitgemaakt dat het begrip ‘Diensten’ uit die richtlijn niet te eng moet worden opgevat. Ook ‘detailhandel’ moet daaronder worden verstaan. Met de hier besproken uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat de richtlijn ook geldt voor ‘groothandel’. Daarmee wordt het bereik van deze richtlijn verder opgerekt, zodat steeds vaker mag worden aangenomen dat een verwijzing naar algemene voorwaarden op een website voldoende lijkt te zijn, mits deze zonder noemenswaardige inspanningen te vinden zijn.

 

Wat betekent dit?

Dit betekent twee dingen: (1) als u algemene voorwaarden gebruikt, onderzoek dan of inderdaad met een verwijzing naar uw website kan worden volstaan, en (2) dat als u zaken met iemand doet, het raadplegen van de website van die (rechts-)persoon van belang is omdat u daar vaak de algemene voorwaarden kunt vinden. Accepteert u die niet, dan dient u dat met uw contractspartner van te voren af te stemmen. Doet u dat niet (tijdig), dan moet u er ernstig rekening mee houden dat degene met wie u zaken hebt gedaan een geldig beroep op zijn of haar algemene voorwaarden toekomt, met alle eventuele nadelige consequenties van dien.

 

Ben je naar aanleiding van dit artikel op zoek naar advies op het gebied van algemene voorwaarden? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Ron van Dalen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie