Milieurecht, ruimtelijke ordening en Europees recht


Ook in de sectie Ruimtelijk bestuursrecht opereren gespecialiseerde advocaten die zich bezighouden met zowel de proces- als de adviespraktijk. Ze zijn bijna allemaal werkzaam geweest bij een overheid. Omdat zij in die keuken hebben gekeken, zijn zij goed bekend met het bestuurlijke en politieke proces dat aan besluitvorming voorafgaat.

Zij houden zich onder meer bezig met:

  • adviseren en procederen inzake complexe ruimtelijke processen;
  • procedures in het kader van de Wabo (omgevingsvergunningen);
  • bestemmingsplanprocedures;
  • begeleiding bij ruimtelijke projecten/planvorming;
  • planschadeclaims;
  • milieukwesties.

De sectie Ruimtelijk bestuursrecht treedt op voor bedrijven uit vooral het regionale MKB, maar ook voor lokale overheden. Daarnaast behoren particulieren tot onze cli├źntenkring.

Voor veel bestuursrechtelijke procedures is het van belang dat van begin af aan alle bezwaren/zienswijzen zorgvuldig worden geformuleerd. Om die reden is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium gespecialiseerde rechtsbijstand in te schakelen.

Anderzijds is het voor de aanvrager van een vergunning van belang dat vooraf zorgvuldig wordt ingeschat wat vergunbaar is. Dat voorkomt onnodige procedures en daarmee tijdverlies.