Disclaimer


Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van de maatschap Boskamp & Willems Advocaten. Boskamp & Willems Advocaten behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Boskamp & Willems Advocaten garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook garandeert Boskamp & Willems Advocaten niet dat de gepubliceerde informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Boskamp & Willems Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Boskamp & Willems Advocaten kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Boskamp & Willems Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Boskamp & Willems Advocaten. Boskamp & Willems Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boskamp & Willems Advocaten of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Boskamp & Willems Advocaten is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermende werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

E-mail Disclaimer

Elk e-mailbericht van Boskamp & Willems Advocaten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het bericht bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Indien dit bericht niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht het bericht voor zover mogelijk ongelezen aan de afzender terug te sturen. Gebruik van de inhoud van het bericht en/of van de bijlage(n) door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Eveneens is het onrechtmatig om de inhoud van dit bericht openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie door anderen dan de rechtmatige en bedoelde ontvanger(s) van dit bericht.